ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Το προϊόν αυτό κατασκευάστηκε βάσει των κανονισμών EN 60730-2-9, EN 60730-2-7, ETSI EN 301 489-1 (DPT R, DPT VR), ETSI EN 300 200-2 (DPT R, DPT VR),  ακολουθώντας πιστά τις [κοινοτικές] οδηγίες CE. Τέλος, έχει κατασκευαστεί εξ ολοκλήρου στην Ιταλία.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Σας συμβουλεύουμε η εγκατάσταση της συσκευής να πραγματοποιηθεί ακολουθώντας πιστά τους κανονισμούς ασφαλείας και τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις. Πριν την εκτέλεση οποιασδήποτε σύνδεσης, βεβαιωθείτε ότι γενικός διακόπτης έχει απενεργοποιηθεί.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Τροφοδοσία 230Vac, 50Hz - Έξοδος: ρελέ ON-OFF
Μέγιστη απορροφούμενη ισχύς < 0.5W
Διατήρηση ρολογιού μετά από πιθανή διακοπή της τροφοδοσίας του >12h
Μέγιστο φορτίο επαφών 5A(1A) 250VAC
Τύπος δράσης 1B
Κατηγορία ErP I (+1%) - EU 811/2013
Θερμοκρασία περιβάλλοντος 50°C
Εύρος θερμοκρασίας 0°C÷39°C
Πλαίσιο ρύθμισης της θερμοκρασίας 5°C÷35°C
Ανάλυση θερμοκρασίας 0.1°C
Ανιχνευτής θερμοκρασίας NTC 100KΩ@25°C
Διαφορική θερμοκρασία από 0,1°C έως 2,0°C (εργοστ. ρύθμιση 0,2°C)
Βαθμός προστασίας IP20
Κατηγορία μόνωσης Τύπου 2 (διπλή μόνωση)
Επίπεδο μόλυνσης 2
Λογισμικό κατηγορία A
Αντοχή σε θερμότητα και φωτιά Κατηγορία D
Θερμοκρασία αποθήκευσης -25÷60°C
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΤΑΣΗ ΚΡΟΥΣΗΣ 2,5kV
Εγκατάσταση πάνω σε τοίχο

Εγκατάσταση

Εικ. 1

Εγκαταστείστε τη συσκευή μακριά από πηγές θερμότητας και ρεύματα αέρα, σε απόσταση 1,5 m περίπου από το πάτωμα. Ανοίξτε τη συσκευή πιέζοντας το «δοντάκι» που βρίσκεται τοποθετημένο στο κάτω μέρος της βάσης (Εικ.1 A). Στρέψτε το εμπρόσθιο [τμήμα]  προς τα επάνω (Εικ.1 B) και ανασηκώστε το ελαφρώς [για την απαγκίστρωσή του] (Εικ.1 C).

Εικ. 2

Αφαιρέστε την εσωτερική προστασία των ακροδεκτών. Ξεβιδώστε τη βίδα (Εικ.2 C) κι εν συνεχεία περιστρέψτε το κάλυμμα προς τα επάνω. Στερεώστε τη βάση στον τοίχο, μέσω των οπών που βρίσκονται οριζοντίως (Εικ.2 A-A) ή τις οπές που βρίσκονται διαγωνίως (Εικ.2 B-B).

Εικ.4

Περάστε τα καλώδια μέσω του ειδικού ανοιγματος που βρίσκεται στο κάτω μέρος της συσκευής και συνδέστε τα στο σύστημα ακροδεκτών (Εικ.4). Εν συνεχεία τοποθετήστε εκ νέου το εσωτερικό καπάκι βιδώνοντας τη βίδα (Εικ.2 C).

Για να κλείσετε τη συσκευή ακολουθήστε την ίδια διαδικασία που περιγράψαμε προηγουμένως αντιστρόφως: Ταιριάξτε τα άνω πλαίσια των δύο μεμονωμένων τμημάτων της συσκευής (Εικ.1 C) κι εν συνεχεία κατεβάστε το εμπρόσθιο τμήμα της (Εικ.1 B) έως ότου κάνει κλικ το κάτω άγκιστρο (Εικ.1 A) της βάσης.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΤΟΛΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Οι εντολές βρίσκονται στα άκρα ενός δακτυλίου 4ων θέσεων, βλ βελάκια και κεντρικό πλήκτρο OK. Πιέστε κάποιο από τα βελάκια του δακτυλίου για να ενεργοποιήσετε μία εντολή κάθε φορά. Πιέστε [το πλήκτρο] OK για επιβεβαίωση στο κέντρο του δακτυλίου. Χρησιμοποιείτε τα βελάκια για την τροποποίηση των τιμών χρόνου και θερμοκρασίας ή για την επιλογή κάποιας ρύθμισης. Το κεντρικό πλήκτρο OK χρησιμοποιείται συνήθως για την επιβεβαίωση των ρυθμίσεων.

ΠΡΩΤΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ (Εικ. 5)

Εικ. 5

Ρύθμιση του ρολογιού

  • Επιλογή τρόπου απεικόνισης ώρας. Υπό μορφή 24H ή 12H μέσω των πλήκτρων , κι εν συνεχεία OK [για επιβεβαίωση].
  • Ρύθμιση της ώρας μέσω των πλήκτρων , και μετά OK [για επιβεβαίωση].
  • Ρύθμιση των λεπτών μέσω των πλήκτρων , και μετά OK [για επιβεβαίωση].

Στην οθόνη θα εμφανιστεί η επιγραφή OFF και η ένδειξη του ρολογιού.

ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ OFF (Εικ. 6)

Εικ. 6

Η λειτουργία αντιψύξης είναι ενεργοποιημένη. Πιέστε για 3 δευτερόλεπτα:

για τη ρύθμιση του ρολογιού (βλέπε παραπάνω).
για τη ρύθμιση του τρόπου λειτουργίας ανάλογα με την εποχή Καλοκαίρι/Χειμώνας (εργοστασιακή ρύθμιση: Χειμώνας).
για να περάσετε από OFF σε ενεργό τρόπο λειτουργίας και αντιστρόφως.

Πιέστε για 10 δευτερόλεπτα OK για να εισέλθετε στο Μενού τιτ Συστήματος Εγκατάστασης.

ΕΝΕΡΓΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Η θερμοκρασία περιβάλλοντος βρίσκεται πάντα σε πρώτο πλάνο.
Πιέστε OK για την εμφάνιση του ρολογιού ή της θερμοκρασίας πάνω δεξιά.

Πιέστε για την επιλογή του τρόπου λειτουργίας: AUTO, MAN, MAN ECO (τυπική: AUTO).

ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟΣ ECO (Εικ.7)

Εικ. 7

Πιέστε  o για την τροποποίηση των τιμών που έχουν ρυθμιστεί και αποθηκευτεί. MAN = Θερμοκρασία Comfort (Άνεσης) – (τυπική: Χειμώνας = 20,0°C / Καλοκαίρι = 25,0°C). MAN ECO = Θερμοκρασία Economy (Εξοικονόμησης ) – (τυπική: Χειμώνας = 16,0°C / Καλοκαίρι = 28°C).

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ (Εικ.8)

Εικ. 8

Στο κάτω μέρος η οθόνη εμφανίζει:

  • τις ώρες που ρυθμίστηκαν στη θερμοκρασία Comfort (t1).
  • τις ώρες που ρυθμίστηκαν στη θερμοκρασία Economy (t2).

Η θερμοκρασία που ρυθμίστηκε (t1 ή t2) εξαρτάται από το ωριαίο πρόγραμμα που αποθηκεύτηκε και αλλάζει αυτομάτως.

ΩΡΙΑΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

Εικ. 10
Εικ. 11

Πιέστε για 3 δευτερόλεπτα το θα εμφανιστεί η τρέχουσα ώρα πάνω δεξιά (Εικ.10): Το SET και το σύμβολο  που σχετίζεται με την τρέχουσα ώρα αναβοσβήνουν. Ρυθμίστε τη θερμοκρασία για κάθε ώρα της ημέρας.

Πιέστε για τη ρύθμιση της θερμοκρασίας t1.
Πιέστε  για τη ρύθμιση της θερμοκρασίας t2.
Πιέστε τα βέλη  για να μετακινηθείτε κατά μήκος των ωρών χωρίς να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις.
Πιέστε OK για την επιβεβαίωση του προγράμματος.

Η οθόνη υποδεικνύει την ακολουθία (Εικ.11) οι τιμές θερμοκρασίας που ρυθμίστηκαν t1 (Comfort) και t2 (Economy).
Τροποποιήστε t1 (Comfort) με κι εν συνεχεία επιβεβαιώστε πατώντας OK (τυπική: Χειμώνας = 20,0°C / Καλοκαίρι = 25,0°C).
Τροποποιήστε t2 (Economy) με
  κι εν συνεχεία επιβεβαιώστε πατώντας OK (τυπική: Χειμώνας = 16,0°C / Καλοκαίρι = 28°C).

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Η θερμοκρασία Άνεσης (Comfort) είναι μεγαλύτερη από τη θερμοκρασία εξοικονόμησης (Economy) (t1>t2).
Όταν η θερμοκρασία Tamb < Tset [θερμ. περιβάλλοντος είναι μικρότερη θερμ. ρύθμισης] τότε ενεργοποιείται η λειτουργία θέρμανσης .

ΘΕΡΙΝΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Η θερμοκρασία Άνεσης (Comfort) είναι μικρότερη από τη θερμοκρασία εξοικονόμησης (Economy) (t1<t2).
Όταν η θερμοκρασία Tamb > Tset (θερμ. περιβάλλοντος είναι μεγαλύτερη θερμοκρασία ρύθμισης) ενεργοποιείται η ψύξη .

ΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (Εικ.12)

Εικ. 12

Ενώ βρίσκεστε σε τρόπο λειτουργίας OFF πιέστε OK για 10 δευτερόλεπτα ούτως ώστε να εισέλθετε στο Μενού του Συστήματος Εγκατάστασης.
Πιέστε για επιλογή ρυθμίσεων;
Πιέστε
   για τροποποίηση τιμών;

  • AF = Όριο αντιψύξης (εργοστασιακή ρύθμιση 6.0°C);
  • HYS = Διαφορά θερμοκρασίας (εργοστασιακή ρύθμιση 0.2°C);
  • OFS = Διόρθωση offset θερμοκρασίας (εργοστασιακή ρύθμιση 0.0°C);
  • °C = Επιλογή βαθμών Celsius/Farhenheit (εργοστασιακή ρύθμιση Celsius),
  • CLR = Πιέστε  για επιλογή YES [NAI] και επιβεβαιώστε πιέζοντας ξανά . Περιμένετε 4 δευτερόλεπτα για την αυτόματη επαναφορά. Επαναφέρει τις εργοστασιακές ρυθμίσεις.

Πιέστε OK για να εξέλθετε από το μενού του συστήματος εγκατάστασης.

Αίτημα παροχής πληροφοριών

Στην περίπτωση που εντοπίσατε προβλήματα κατά την εγκατάσταση ή επιθυμείτε να κάνετε υποδείξεις για κάποιο από τα εγχειρίδιά μας, μπορείτε να απευθυνθείτε στην Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Πελατών, συμπληρώνοντας το έντυπο που ακολουθεί.