ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Το συγκεκριμένο προϊόν αναπτύχθηκε βάσει των κανονισμών EN60730-2-9 και EN60730-2-7, ETSI EN 301 489-1, ETSI EN 300 200-2 και των οδηγιών της Ε.Ε. Χώρα κατασκευής: Ιταλία.

Η εγκατάσταση του χρονοθερμοστάτη θα πρέπει να πραγματοποιείται ακολουθώντας πιστά τους κανόνες ασφαλείας και τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις. Πριν την πραγματοποίηση οποιασδήποτε σύνδεσης, σιγουρευτείτε ότι ο γενικός διακόπτης έχει απενεργοποιηθεί.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Τροφοδοσία 230Vac, 50Hz
Μέγιστη απορροφούμενη ισχύς < 0,5W
Διατήρηση ρολογιού μετά από πιθανή διακοπή της τροφοδοσίας του >12ώρες
Μέγιστο φορτίο επαφών 5A(1A) 250VAC
Τύπος δράσης 1B
Συχνότητα λειτουργίας 868.2 Mhz
Πομπός Duty cycle < 1%
Εμβέλεια 300 μ. σε ελεύθερο πεδίο ή 20 μ. εντός κτηρίου
Τύπος κεραίας εσωτερική, σε τυπωμένο κύκλωμα
Θερμοκρασία περιβάλλοντος 50°C
Εύρος θερμοκρασίας 0°C÷39°C
Πλαίσιο ρύθμισης της θερμοκρασίας 5°C÷35°C
Ανάλυση θερμοκρασίας 0,1°C
Ανιχνευτής θερμοκρασίας NTC 100KΩ@25°C
Διαφορική θερμοκρασία από 0,1°C έως 2,0°C (τυπική 0,2°C)
Βαθμός προστασίας IP20
Κατηγορία μόνωσης Τύπος II (διπλή μόνωση)
Επίπεδο μόλυνσης 2
Λογισμικό κατηγορία A
Αντοχή σε θερμότητα και φωτιά Κατηγορία D
Θερμοκρασία αποθήκευσης -25÷60°C
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΤΑΣΗ ΚΡΟΥΣΗΣ 2,5kV
Εγκατάσταση σε τοίχο
Είσοδος εξωτερικού ανιχνευτή (προαιρετικό) NTC 10KΩ@25°C

Εγκατάσταση

Εγκαταστήστε τη συσκευή μακριά από πηγές θερμότητας ή ρεύματα αέρα, σε ύψος 1,5μ από το  πάτωμα.  Ανοίξτε τη συσκευή πιέζοντας το «δοντάκι» που βρίσκεται τοποθετημένο στη δεξιά πλευρά της βάσης και (Εικ.1-A), Περιστρέψτε το εμπρόσθιο τμήμα προς τα αριστερά (Εικ.1-B) και μετακινήστε το ελαφρά (Εικ.1-C), έτσι ώστε να απαγκιστρωθεί.

Εικ. 1-A
Εικ. 1-B, Εικ. 1-C

Αφαιρέστε την εσωτερική προστασία που καλύπτει τους ακροδέκτες ξεβιδώνοντας τις δύο βίδες (Εικ.2-D) και περιστρέφοντας το καπάκι προς τα αριστερά. Σταθεροποιήστε τη βάση στον τοίχο, χρησιμοποιώντας το οριζόντιο (Εικ.2, A-A, A-B) ή τον κάθετο (Εικ.2, C-C) άξονα.

Εικ. 2-D
Εικ. 2 A-A, A-B
Εικ. 2 C-C

Περάστε τα καλώδια μέσα από το άνοιγμα στο στον πυθμένα και συνδέστε τα στην πλακέτα ακροδεκτών (Εικ.3). Εν συνεχεία, τοποθετήστε ξανά το εσωτερικό καπάκι βιδώνοντας εκ νέου τις δύο βίδες (Εικ.2-D). Διατηρήστε τα καλώδια του εξωτερικού ανιχνευτή ξεχωρισμένα από εκείνα της επαφής του θερμοστάτη.

Εικ. 3

Για να κλείσετε τη συσκευή ακολουθήστε τις οδηγίες που υποδεικνύει η Εικ.1 με αντίστροφη διαδικασία: ζευγαρώστε τις αριστερές πλευρές των δύο κομματιών (Εικ.1-C)  και, εν συνεχεία, περιστρέψτε το εμπρόσθιο τμήμα προς δεξιά (Εικ.1-B) μέχρι να κάνει κλικ το πλευρικό άγκιστρο (Εικ.1-A) επάνω στη βάση.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΤΟΛΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Οι εντολές αποτελούνται από δακτύλιο 4ων θέσεων και ταυτοποιούνται με τα ακόλουθα βελάκια    , ένα κεντρικό πλήκτρο OK και τέσσερα πρόσθετα πλήκτρα: Menu (αντιγραφή), Prog (επικόλληση), Mode, Esc. Πιέστε τoν δακτύλιο στο ύψος των προαναφερθέντων συμβόλων για να ενεργοποιήσετε ένα πλήκτρο κάθε φορά. Πιέστε  το πλήκτρο OK στο κέντρο. Χρησιμοποιήστε τα βελάκια για τη ρύθμιση του χρόνου και της θερμοκρασίας ή για να επιλέξετε οτιδήποτε άλλο. Το κεντρικό πλήκτρο OK επιβεβαιώνει, συνήθως, τις ρυθμίσεις.

Εικ. 4

ΠΡΩΤΉ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΉΣΉ

Ρύθμιση του ρολογιού (Εικ.5)

 • Επιλέξτε τον τρόπο εμφάνισης της ώρας: 24H ή 12H με τα   , κι εν συνεχεία OK.
 • Ρυθμίστε την ώρα με τα  , κι εν συνεχεία OK.
 • Ρυθμίστε τα λεπτά με τα  , κι εν συνεχεία ε OK.
 • Ρυθμίστε την ημέρα με τα  , κι εν συνεχεία ε OK.
  Η συσκευή περνάει σε τρόπο λειτουργίας OFF.
  Πραγματοποιήστε τον συγχρονισμό με τον ασύρματο δέκτη μέσου του ειδικού μενού εγκατάστασης.

  Εικ. 5

ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ OFF (Εικ.6)

Στην οθόνη θα εμφανιστεί το OFF και το ρολόι. Η λειτουργία αντιψύξης είναι ενεργοποιημένη.
Πιέστε Mode για να περάσετε από τον ένα ενεργό τρόπο λειτουργίας, στον άλλο (Χειροκίνητο Comfort, Χειροκίνητο Economy, Αυτόματο).
Πιέστε Esc για να περάσετε από τους ενεργούς τρόπους λειτουργίας στο OFF και αντίστροφα.

Εικ. 6

ΧΕΙΡΟΚΙΝΉΤΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (Εικ. 7)

Πιέστε  ή για την τροποποίηση και απομνημόνευση των τιμών της θερμοκρασίας:
MAN = θερμοκρασία Comfort.
MAN ECO = θερμοκρασία Economy.

Εικ. 7

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (Εικ.8)

Η θερμοκρασία που έχει ρυθμιστεί (t1, t2, t3) εξαρτάται από το ωριαίο πρόγραμμα που έχει αποθηκευτεί και αλλάζει αυτόματα κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Εικ. 8

ΩΡΙΑΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ (Εικ.9)

Πιέστε Prog και θα εμφανιστεί η θερμοκρασία που ρυθμίστηκε στη μισή τρέχουσα ώρα. Το PROG θα αρχίσει να αναβοσβήνει. Πιέστε το OK για τη ρύθμιση t1, t2 και t3.
Πιέστε   για τη ρύθμιση της ημέρας της εβδομάδας.
Πιέστε   για να μετακινηθείτε κατά μήκος των ωρών, χωρίς να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις.
Για την αντιγραφή του ημερήσιου προγράμματος, επιλέξτε την ημέρα που θέλετε να αντιγράψετε, πιέστε ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ, ενσυνεχεία μετακινηθείτε στην ημέρα που επιθυμείτε και, τέλος, πιέστε ΕΠΙΚΟΛΛΗΣΗ.

Για την τροποποίηση των θερμοκρασιών που έχουν ρυθμιστεί, t1, t2 και t3:

 • Πιέστε Mode και τροποποιήστε την τιμή T1 με τα   .
 • Πιέστε Mode και τροποποιήστε την τιμή T2 με τα   .
 • Πιέστε Mode και τροποποιήστε την τιμή T3 με τα   .
  Πιέστε Mode για να επιστρέψετε στον ωριαίο προγραμματισμό. Πιέστε Esc για να επιστρέψετε στον ενεργό, αυτόματο τρόπο λειτουργίας

  Εικ. 9

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Η θερμοκρασία Comfort (Άνεσης) είναι μεγαλύτερη από τη θερμοκρασία Economy (Εξοικονόμησης) (t1>t2>t3). Όταν η θερμοκρασία χώρου “Tamb” είναι μικρότερη < από τη θερμοκρασία ρύθμισης “Tset” ενεργοποιείται η θέρμανση

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Η θερμοκρασία Comfort (Άνεσης) είναι μικρότερη από τη θερμοκρασία Economy (Εξοικονόμησης) (t1<t2<t3).  Όταν η θερμοκρασία χώρου “Tamb” είναι μεγαλύτερη > από τη θερμοκρασία ρύθμισης “Tset” ενεργοποιείται η ψύξη

ΜΕΝΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ (Εικ.10)

Πιέστε Menu, για να εισέλθετ0 στο μενού ρυθμίσεων. Πιέστε τα   για να την εναλλαγή των επιλογών.

 • Πιέστε τα   για τη ρύθμιση του εποχικού τρόπου λειτουργίας (Καλοκαίρι/Χειμώνας),
 • Πιέστε το OK για τη ρύθμιση του ρολογιού (όπως πριν),
 • Πιέστε τα    για την επιλογή της μονάδας μέτρησης θερμοκρασίας (Κελσίου/Φαρενάιτ),
 • Πιέστε τα   για την επιλογή γλώσσας,
 • Πιέστε τα   για την τροποποίηση της φωτεινότητας.
  Πιέστε Esc για να εξέλθετε από το μενού.

  Εικ. 10

ΜΕΝΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΉ (Εικ.11)

Στον τρόπο λειτουργίας OFF, πιέστε για 10 δευτερόλεπτα OK για να εισέλθετε στο Μενού Εγκαταστάτη. Πιέστε   για την επιλογή των ρυθμίσεων,

 • Αντιψύξη = Ρύθμιση αντιψύχης (τυπική 6.0°C),
 • Υστέρηση = Εύρος απόκλισης θερμοκρασίας (τυπική 0.2°C),
 • Ρύθμιση = Διόρθωση θερμοκρασίαςa (τυπική 0.0°C),
 • NTC Εσωτερικό / NTC Εξωτερικό,
 • Επιβεβαιώστε με OK μέχρι να ολοκληρωθεί η αυτόματη επιστροφή στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.
 • Επιβεβαιώστε με OK για συγχρονισμό συγχρονίσετε της συσκευή και του δέκτη και περιμένετε μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Εφόσον η επικοινωνία είναι ενεργοποιημένη στην οθόνη θα εμφανιστεί η επιγραφή RADIO OK, σε αντίθετη περίπτωση θα εμφανιστεί η επιγραφή RADIO ERR.
  Πιέστε Esc για να εξέλθετε από το μενού.

  Εικ. 11

ΕΠΙΛΟΓΉ ΕΜΦΑΝΙΣΉΣ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΥΓΡΑΣΙΑΣ (ΑΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΤΑ ΜΟΝΤΕΛΑ WPT VRH)

Σε έναν απ’ τους ενεργούς τρόπους λειτουργίας , πιέστε OK  για την εναλλαγή  του τρόπου εμφάνισης της θερμοκρασίας -που έχει ρυθμιστεί- ή για την εμφάνιση των επιπέδων υγρασίας περιβάλλοντος επάνω δεξιά (Εικ.12).

Εικ. 12

Αίτημα παροχής πληροφοριών

Στην περίπτωση που εντοπίσατε προβλήματα κατά την εγκατάσταση ή επιθυμείτε να κάνετε υποδείξεις για κάποιο από τα εγχειρίδιά μας, μπορείτε να απευθυνθείτε στην Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Πελατών, συμπληρώνοντας το έντυπο που ακολουθεί.