PRODUCTBESCHRIJVING

Deze elektronische chronothermostaat staat toe de werking van uw verwarmingsinstallatie en/of airconditioning gedurende de hele week te programmeren, om de gewenste temperatuur op het juiste moment te hebben. Hier volgen de instructies die u toe staan de chronothermostaat op een eenvoudige en snelle manier in werking
te stellen. Leest u ze aandachtig door en geniet van uw comfort!

CONFORMITEITVERKLARING

EN 60730-1 en opvolgende aanpassingen
EN 60730-2-7
EN 60730-2-9

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Alvorens de chronothermostaat aan te sluiten dient men zich ervan te vergewissen dat het te bedienen VERBRUIKSCIRCUIT (ketel, pomp, enz.) NIET OP HET VOEDINGSNET AANGESLOTEN IS en dat de VOEDINGSSPANNING met die aangegeven binnen
de bodem van het apparaat OVEREENKOMT (250V~ max., ) (Fig.3)

Fig. 3

TECHNISCHE KENMERKEN

Voeding nr. 2 alkaline batterijen 1,5V type LR6
Type actie 1BU
Instelbereik temperatuur 6 ÷ 35°C
Temperatuursonde NTC 3%
Temperatuurverschil 0,2K ÷ 0,4 K (@dT/dt = 1°C/15’)
Output wisselstuurrelais
Beschermingsklasse IP20
Isolatieklasse II
Software KLASSE A
Opslagtemperatuur 0° ÷ 60°C
Maximum operating temperature 50°C
Montage wandmontage
“AUTO” function - programming dagelijks/weekeinde/ wekelijks
“AUTO” function - Minimum programming interval 30'
“FROST-PROTECTION” function - override at 6°C with differential 2K Sì, esiste
Installation environment normale omgeving
Temperature rate of change 1k/15min.
Onderbrekingsvermogen 8(2,5)A/250V~

Verklaring besturingen van de tijdthermostaat

LEGENDA BEELDSCHERM VISUALISATIE (Fig. 1)

A = Visualisatie ingesteld programma
B = Dag van de week
C = Cursor positie voor programmainstelling
D = Programmeringfase actief
E = Horloge
F = Gemeten temperatuur
G = Lege batterijen
H = Vakantieprogramma actief
I = Party functie actief
L = Pauze Comfort functie actief
M = Comfort temperatuur
N = Temperatuurbeperking
O = Antivries actief
P = Automatisch
Q = Handmatige modaliteit
R = Inrichting in werking (Vlam in de ketel aan of airconditioner in werking)
S = Zomerwerking (airconditioning)/Winterwerking (verwarming)

Fig.1

LEGENDA BEDIENINGEN VAN DE CHRONOTHERMOSTAAT (Fig. 2)

1 = programmainstelling (prog)
2 = Keuze bedrijfsmodaliteit ()
3 = Keuze “speciale” modaliteiten (F)
4 = Instelling comfort temperatuur ()
5 = Instelling temperatuurbeperking ()
6 = Verlaten (ESC)
7 = ZOMER () / WINTER () instelling
8 = Resetknop (RESET)
9 = Knop voor instelling en bevestiging

Fig.2

Montage

ELEKTRISCHE VERBINDINGEN

De kabels van de VERBRUIKSLAST op de klemmen nr. 1 en nr. 2 van de chronothermostaat aansluiten, overeenkomstig het
elektrisch schema (Fig. 8).
U= Verbruikslast
1= gezamenlijke klem
2= klem normaal geopend
3= klem normaal gesloten
De chronothermostaat kan op afstand bediend worden, dankzij de aansluiting op een GSM telefoon combinatiesysteem.
De klemmen 6 en 7 zijn voor de aansluiting van het GSM telefoon combinatiesysteem bestemd. Verwijs naar de documentatie binnen het accessoir GSM telefoon combinatiesysteem voor de instructies voor montage en werking.

Fig.8

POSITIONERING EN INSTALLATIE

De chronothermostaat ver van warmtebronnen (verwarmingen, zonnestralen, kookplaten) en van deuren/ramen installeren, op circa 1,5 m van de grond (Fig. 4).

Fig.4

CORRECTIE GEMETEN TEMPERATUUR

Als de chronothermostaat in een punt van het appartement geïnstalleerd is waar de omgevingstemperatuur vervalst wordt door een
van bovengenoemde oorzaken, kan een correctiefactor ingevoerd worden.

 • Het WINTER seizoen instellen.
 • De functie ANTIVRIES activeren.
 • De knop “ESC” indrukken en ingedrukt houden: na 20 seconden gaat het display volledig uit en blijft alleen de temperatuurindicatie aan; de knop draaien totdat de juiste temperatuur gevisualiseerd wordt en bevestigen door op de knop te draaidrukken.
 • Voor bevestiging aan de wand zie afbeeldingen (Fig. 6,7)

LET OP:
De installatie van de chronothermostaat dient in overeenstemming met de geldige veiligheidsvoorschriften en wetsbepalingen te worden uitgevoerd.

Fig.6
Fig.7

BESCHRIJVING BEDIENING EN WERKING

INSTELLING TYPE PROGRAMMERING (dagelijks/weekeinde/ wekelijks)

De chronothermostaat kan ingesteld worden om in drie verschillende modaliteiten te functioneren:

 • fwekelijkse werking: deze modaliteit staat toe een specifiek programma voor elke dag van de week te creëren.
 • fdagelijkse werking: deze modaliteit staat toe een “type” dag te programmeren, welke gedurende de hele week herhaald zal
  worden.
 • fweekeinde werking: deze modaliteit staat toe een eerste “type” dag te programmeren, voor de dagen van maandag tot Vrijdag, en tweede “type” dag voor het weekeinde (Zaterdag-Zondag).

Voor de selectie dient men op het betreffende bruggetje te werken . Het lipje met behulp van een schroevendraaier losmaken. (fig. 6). Het bruggetje in de gewenste positie zetten (fig.5):

 • stand 1 doordeweekse functie
 • stand 2 weekend functie
 • stand 3 dagelijkse functie

Na deze handeling het apparaat weer sluiten door eerst de linker kant vast te maken (Fig. 9 A). Daarna de deksel naar beneden drukken zodat het lipje aan de rechterkant binnen de deksel valt (Fig. 9 B).
De resetknop ( RESET ) indrukken om de wijziging operatief te maken.

INSTALLATIE VAN DE BATTERIJEN

Voor het installeren van de batterijen, het lipje met behulp van een schroevendraaier losmaken (Fig. 6). De batterijen in de op het product aangegeven positie aanbrengen (Fig. 9 A).
Daarna de deksel naar beneden drukken zodat het lipje aan de rechterkant binnen de deksel valt (Fig. 9 B).
De tijd opnieuw instellen overeenkomstig de aanwijzingen in hoofdstuk “INSTELLEN VAN TIJD EN DATUM”. Duur van de batterijen circa 1 jaar.

VERVANGEN VAN DE BATTERIJEN

De verschijning van het knipperend symbool ( ) op het beeldscherm geeft aan dat de batterijen bijna leeg zijn. Nada t het symbool
aangaat zal de chronothermostaat nog circa 1 maand correct functioneren, waarna hij zal blokkeren en het signaal ( ) vast zal blijven branden.
Voor het vervangen van de batterijen wordt naar het hoofdstuk INSTALLATIE VAN DE BATTERIJEN verwezen.

Fig.6
Fig.5
Fig.9a – 9b

INSTELLEN VAN TIJD EN DATUM

Het beeldscherm visualiseert de dagen van de week en de tijd met de eerste twee cijfers die knipperen (uren) (Fig. 10). De knop voor het instellen draaien om het uur in te stellen.
De knop indrukken om te bevestigen.

 • Het beeldscherm visualiseert de laatste twee cijfers van de klok die knipperen.
  De knop voor het instellen draaien om de minuten in te stellen.
  De knop indrukken om te bevestigen.
 • De cursor van de dag begint te knipperen.
 • De knop voor het instellen/bevestigen draaien om de dag in te stellen.
 • De knop indrukken om te bevestigen.

N.B.: Door de knop ESC in elk willekeurig moment in te drukken wordt de programmering verlaten.

Fig.10

WIJZIGEN VAN TIJD EN DAG

Op de “reset” knop drukken en de instructies in hoofdstuk “INSTELLEN VAN TIJD EN DATUM ” volgen (Fig. 10).

Fig.10

SEIZOENINSTELLING

Het seizoen kan alleen in modaliteit AUTO ingesteld worden.
Met de knop ZOMER/WINTER is het mogelijk de werkingmodaliteit van de chronothermostaat te kiezen.
WINTER = werking met ketel
ZOMER = werking met airconditioner
De keuze van het seizoen bepaalt de keuze van de temperatuurniveaus.
WINTER = 3 temperatuurniveaus (Tantivries < T beperkt < T comfort )
ZOMER = 2 temperatuurniveaus (Tcomfort < Teconomisch)
Elke waarde is actief en verwijst uitsluitend naar het seizoen waarvoor zij geprogrammeerd is.
Voor een kwestie van eenvoud wordt in het vervolg van de handleiding naar het seizoen WINTER verwezen.

INSTELLEN VAN DE TEMPERATUREN

De chronothermostaat beheert in het seizoen WINTER drie temperatuurniveaus:

 • Tcomfort = De ideale temperatuur voor wanneer men in het appartement verblijft
 • Tbeperkt = De temperatuur voor de nacht of voor de periodes dat het appartement leeg is (bij voorbeeld wanneer men voor
  meerdere uren buitenshuis werkt…).
 • Tantivries = Minimale temperatuur binnen het appartement om de inrichting te beschermen. (Zie specifieke paragraaf)

Om de temperaturen voor het wekelijks programma in te stellen:

 • De deur openen (Fig. 2).
 • Op de knop comforttemperatuur ( ) drukken om de comforttemperatuur te wijzigen. De aanduiding van de eerder ingestelde
  temperatuur knippert. De knop draaien om de gewenste temperatuur in te stellen.
  De knop voor bevestiging indrukken of op’ “ESC” drukken om de instelling te wissen.
 • Op de knop temperatuurbeperking ( ) drukken om de beperkte temperatuur te wijzigen. De aanduiding van de eerder ingestelde
  temperatuur knippert. De knop draaien om de gewenste temperatuur in te stellen.
  Druk op de knop om te bevestigen of “ESC” om te annuleren.

N.B.: Als de temperatuur niet binnen 10” ingesteld wordt, verlaat de chronothermostaat de functie en keert terug in de voorgaande
modaliteit.

TIJDELIJKE WIJZIGING VAN DE TEMPERATUUR

(activeerbaar tussen AUTO, MAN, en SPECIALE FUNCTIES) Naast de twee standaardniveaus is het mogelijk een tijdelijke waarde van de gewenste temperatuur te beheren. De wijziging van de gewenste waarde heeft dan alleen effect voor de ingestelde periode en wordt daarna gewist (dus na de eerste overgang
Tcomfort=>Tbeperkt of omgekeerd). Om de functie te actieren is het voldoende de knop om te draaien: bij de eerste stand wordt de ingestelde temperatuur aangeduid en
bij de volgende kan de nieuwe waarde ingesteld worden. Gedurende de hele periode met gewijzigde T, wordt de tijdelijke instelling aangeduid door het knipperen van het °C symbool. Om deze tijdelijke instelling te wissen op “ESC” drukken.

Fig.2

INSTELLEN VAN HET PROGRAMMA

De chronothermostaat programmeren betekend de dag in de periodes Tcomfort of Tbeperkt verdelen. Op grond van de gemaakte keuze tijdens de instelling, met het verzetten van het bruggetje, kunnen er drie situaties ontstaan.

 • De deur openen en op de knop “prog” drukken

Het beeldscherm visualiseert de opschrift PROG, de dag en et programa van die dag (Fig. 11).
Bij de keuze:

 1. Wekelijkse werking:
  Kan de enkele te programmeren dag gekozen worden door de knop te draaien.
 2. Weekeinde werking:
  Kan de te programmeren groep dagen gekozen worden door de knop te draaien.
  Eerste groep van Maa tot Vri en tweede groep Zat en Zon
 3. Dagelijkse werking:
  alle dagen van de week worden met een enkele oplossing voorgesteld

In alle drie de gevallen wordt toegang tot de programmering verleend door de knop in te drukken.
Het display stelt de dag of de gezamenlijke dagen voor waarop de programmering effect zal hebben; gelijktijdig knippert ook de
cursor voor het instellen () en bovenaan het display wordt het eerder ingestelde programma gevisualiseerd (brandende segmenten = Tcomfort, niet brandende segmenten = Tbeperkt).

Fig.11

INSTELLING/VARIATIE van de periodes op Tcomfort en de periodes op Tbeperkt

Eens de dag/gezamenlijke dagen geselecteerd gaat de positioneringcursor knipperen (Fig. 12) en verschijnt 00:00 op de klok.

Om de hele dag in te stellen:
Door op de knop (comforttemperatuur) of op de knop (temperatuurbeperking) te drukken is het mogelijk de gewenste
temperatuur voor alle 24 uur van de dag in te stellen, bij halve uren.
Ledere keer dat de knop ingedrukt wordt springt de klok 30’ naar voren door in het programma de modaliteit van de ingedrukte
knop te activeren (zie balk bovenaan het beeldscherm). Door de knop ingedrukt te houden gaat de klok snel vooruit.
Om slecht een deel van de dag in te stellen:
Door bij 00:00 te starten, de knop draaien totdat de gewenste begintijd van de te programmeren/wijzigen periode verschijnt.
Daarna de knoppen en zoals voor de programmering van de hele dag gebruiken.

Voorbeeld: Instellen van comfort periode tussen 18:00 en 22:00

 • De knop voor het instellen/bevestigen op 18:00 draaien.
 • De knop voor comforttemperatuur indrukken “” of ingedrukt houden, tot dat 22:00 verschijnt.
 • De knop voor het instellen/bevestigen indrukken om te bevestigen of deknop op een nieuwe tijd zetten om een andere periode
  in te stellen.

Eens de periodes voor comforttemperatuur en temperatuurbeperking te hebben ingesteld/gewijzigd, de knop indrukken om de
nieuwe programmering te bevestigen of de knop “ESC” om de wijzigingen te wissen.
De handeling voor de andere gewenste dagen of gezamenlijke dagen herhalen.

Om hetzelfde programma voor meerdere dagen te programmeren kan men de “type” dag op andere dagen kopiëren. Men gaat met de knop op de te kopieren dag, drukt op PROG en houdt deze ingedrukt. PROG gaat knipperen.
Door PROG ingedrukt te houden draait men de knop totdat de dag geselecteerd wordt (door het kader te verplaatsen) waarop het programma gekopieerd moet worden, en bevestigd door de knop in te drukken.
Nu kan de knop PROG losgelaten worden of kan een andere dag gekozen worden om de procedure te herhalen.
De kopieerfunctie is alleen in de modaliteiten Weekeinde of Wekelijkse werking actief.

Na het programmeren op “ESC” drukken om de programmering te verlaten.

Fig.12

AUTOMATISCHE WERKING (Fig.13)

Door de AUTOMATISCHE werking te kiezen beheert de chronothermostaat de omgevingstemperatuur overeenkomstig het ingestelde programma.
Op de knop () drukken totdat het symbool AUTO verschijnt.
Om de ingestelde temperatuur tijdelijk te wijzigen, de knop draaien; de chronothermostaat behoudt de nieuwe temperatuur tot de
overgang naar de volgende periode (van Tcomfort periode naar Tbeperkt periode of andersom).

Fig.13

HANDMATIGE WERKING (Fig.14)

Door de HANDMATIGE werking te kiezen beheert de chronothermostaat de omgevingstemperatuur door deze ieder uur van de dag op de ingestelde waarde te houden.
Op de knop drukken totdat het symbool MAN verschijnt. De bij fabricage op de chronothermostaat ingestelde temperatuur
is 20°C (25°C bij zomerwerking).De knop draaien om de temperatuur te wijzigen.

N.B.: iedere keer dat de handmatige werking verlaten wordt, wordt de temperatuurinstelling verloren. Bij de opvolgende activering
van de handmatige werking keert de temperatuurinstelling op 20°C terug.

Fig.14

ANTIVRIESFUNCTIE (Fig. 15)

Door de ANTIVRIES werking te kiezen beheert de chronothermostaat de omgevingstemperatuur zodat deze nooit onder de 6°C daalt, waardoor de leidingen tegen vorst beschermd worden bij langdurige afwezigheid van de inwoner. De waarde van 6 ° C is
niet bewerkbaar.
Op de knop drukken totdat het symbool  verschijnt.

Fig.15

VAKANTIEPROGRAMMA

Het “vakantie” programma is voor langdurige afwezigheid van de inwoner bedacht: staat de omgevingstemperatuur niet toe onder
de 6°C te dalen maar, anders dan het ANTIVRIES programma, staat het wel toe de herstart van het comfort programma voldoende tijd voor de thuiskomst te programmeren, zodat men bij aankomst een Tcomfort treft.
Op de knop “F” drukken totdat het symbool . verschijnt. De knop voor het instellen van de datum van thuiskomst draaien;
dit staat de chronothermostaat toe de AUTOMATISCHE werking om 00:01 van de ingestelde datum te starten.
De maximale duur van de vakantie is 99 dagen; bij iedere middernacht telt de teller 1 dag af. Wanneer de teller op nul staat wordt het programma dat eerder in gebruik was geactiveerd.
De knop voor bevestiging indrukken of op’ “ESC” drukken om de instelling te wissen.
De beperkte temperatuur van het vkantieprogramma kan binnen een bereik van 6 tot 15°C ingesteld worden. De nieuwe waarde
blijft actief tot het vervallen van de ingestelde periode. Zie ook de paragraaf “Tijdelijke wijziging van de temperatuur”.
Om de vakantiemodaliteit te deactiveren, op’ “ESC” drukken

PROGRAMMERING COMFORT PAUZE

het programma “comfort pauze” is bedoelt om de verwarming voor korte tijd gedurende de dag uit te schakelen, tot een maximum
van 24 uur; bij voorbeeld voor en tijdelijke afwezigheid of wanneer men het huis laat luchten bij de huishoudelijke schoonmaakbeurt.
Tijdens deze fase past de chronothermostaat de in het programma .

ingestelde beperkte temperatuurwaarde toe.
Op de knop “F” drukken totdat het symbool . verschijnt. De knop voor het instellen draaien om het uur voor beëindiging van de periode in te stellen. De gekozen periode wordt door et knipperen van de segmenten aangegeven. De knop voor bevestiging indrukken of op’ “ESC” drukken om de instelling te wissen. Als de gewijzigde periode de middernacht insluit, gaan de segmenten na
00:00, betrekking hebben op de volgende dag, op het display knipperen. Naarmate de tijd voorbij gaat gaan de segmenten vast
branden.
Door de knop te draaien kan de temperatuurwaarde ook binnen een bereik van 6 tot 35°C gevarieerd worden. De nieuwe waarde
blijft actief tot het vervallen van de ingestelde periode. Zie ook de paragraaf “Tijdelijke wijziging van de temperatuur”.
Om de modaliteit “comfort pauze” voortijdig te deactiveren, op “ESC” drukken.

PROGRAMMERING “PARTY” PERIODE

Het “party” programma is gedacht om de Tcomfort periode, ten opzichten van de normale programmering, te verlengen.
Deze kan ook gebruikt worden om tijdelijk het huis te verwarmen gedurende een Tgereduceerd periode.
Op de knop “F” drukken totdat het symbool . verschijnt. De knop voor het instellen draaien om het uur voor beëindiging van de periode in te stellen. De gekozen periode wordt door et knipperen van de segmenten aangegeven. De knop voor bevestiging indrukken of op’ “ESC” drukken om de instelling te wissen.
Als de gewijzigde periode de middernacht insluit, gaan de segmenten na 00:00, betrekking hebben op de volgende dag, op het display knipperen. Naarmate de tijd voorbij gaat gaan de segmenten vast branden.
In deze fase past de chronothermostaat de in het programma
 ().

ingestelde temperatuurbeperking toe.
Door de knop te draaien kan de temperatuurwaarde ook binnen een bereik van 6 tot 35°C gevarieerd worden. De nieuwe waarde
blijft actief tot het vervallen van de ingestelde periode. Zie ook de paragraaf “Tijdelijke wijziging van de temperatuur”.
Om de modaliteit “party periode” te deactiveren, op “ESC” drukken.

RESETKNOP

de RESET knop staat toe de klok en de kalender opnieuw te programmeren.
Deze moet ingedrukt worden na het bruggetje voor selectie van het type programma te hebben verzet.
De knop moet ook bij afwijkingen in de werking van de chronothermostaat ingedrukt worden.
Door op de knop RESET te drukken (met de punt van een potlood) voert het instrument een “zelftest” uit, waarbij alle segmenten
enkele seconden van het display aangaan.
het indrukken van de RESET knop:

 • Wijzigt niet de instellingen van het ingestelde programma.
 • Wijzigt niet de ingestelde temperaturen (comfort en beperkt).
 • Stelt de klok en de kalender op nul.
 • Stelt alle functies in gebruik op nul (programmering getemporiseerde periode, vakantieprogramma).

Oplossing problemen

Probleem

Het apparaat gaat niet aan

Mogelijke oorzaak
 1. Batterijen leeg
 2. Batterijen niet correct aangebracht
 3. Vals contact
Oplossing
 1. De batterijen vervangen
 2. De correcte polariteit nagaan
 3. De resetknop (res) indrukken
Probleem

De inrichting gaat niet aan/gaat niet op de ingestelde tijden aan

Mogelijke oorzaak
 1. Fout in de aansluitingen
 2. verkeerde programmainstelling
 3. ANTIVRIES modaliteit of vakantieprogramma geactiveerd
 4. Verkeerde instelling van de klok
 5. Verkeerd seizoen
Oplossing
 1. De aansluitingen van de verbruikinrichting en de klemmen van de chronothermostaat nagaan
 2. De correcte klokinstelling op de huidige tijd controleren
 3. De betreffende functie deactiveren
 4. De juiste tijd en dag controleren en indien nodig opnieuw instellen
 5. Controleren dat het “iglo” symbool op het beeldscherm verschijnt (bij aansluiting van een verwarmingsketel) of het
  “parasol” symbool” (bij aansluiting van een airconditioner)
Probleem

De gevisualiseerde omgevingstemperatuur komt niet met de werkelijke temperatuur overeen

Mogelijke oorzaak
 1. Verkeerde positionering van de chronothermostaat in de omgeving
 2. Luchtstroom door de buis die de kabels van de inrichting naar de chronothermostaat leidt.
Oplossing
 1. de instructies in hoofdstuk “POSITIONERING” volgen
 2. De buis afsluiten om warme of koude luchtstromen te voorkomen
Probleem

Op het beeldscherm verschijnt het symbool

Mogelijke oorzaak

Batterijen leeg

Oplossing

De batterijen vervangen

Probleem

Het apparaat werkt “onregelmatig”

Mogelijke oorzaak

Niet alkalische batterijen

Oplossing

Alkalische batterijen type LR6 toepassen

AANTEKENING: Bij blijvende storingen het product niet trachten te repareren maar de Technische Servicedienst raadplegen.

Informatie aanvragen

Heeft u problemen met de installatie of meldingen inzake de handleiding, kunt u contact opnemen met de klantenservice door middel van het onderstaande formulier.