Product description

Jest to łatwy w obsłudze MECHANICZNY TERMOSTAT POKOJOWY. Umożliwia precyzyjną regulację temperatury w pomieszczeniach, spełniając wymagania użytkowników.

ZGODNOŚĆ ZE STANDARDAMI

Produkt jest zgodny z poniższymi standardami:

 • EN 60730-1
 • EN 60730-2-9

  ZGODNOSC Z DYREKTIWAMI

 • LVD 2014/35/EU
 • Klasa ErP I (+1%) – EU 811/2013

Wszystkie czynności instalacyjne opisane w instrukcji muszą zostać wykonane zgodnie z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa.

Przed podłączeniem termostatu należy upewnić się, czy WYŁĄCZONE jest zasilanie STEROWANEGO URZĄDZENIA (np. kocioł, pompa, systemy klimatyzacyjne, itp.) oraz czy odpowiada ono wartościom określonym dla urządzenia (250V~ max). (rys. 5).

W przypadku wystąpienia nie wymienionych poniżej awarii należy skontaktować się serwisem. Nie dokonywać żadnych zmian w elementach termostatu.

Rys. 5

Dane techiczne

Maximum capacity of the contacts 16(2,5)A/250V~
Type of action 1B
Temperature regulation range 5°÷30°C
Histereza 0,4K÷0,8K
Wyjście styki przełączające
Degree of protection IP 20
Klasa izolacji Izolacja podwójna
Stopień zakłócania 2
Temperature przechowywania 0°÷50°C
Maksymalne napięcie impulsowe 4kV
Montaż na ścianie
Temperature rate of change 1K/15min.

Elementy obsługi

1 = Pokrętło nastawy temperatury (rys. 1.)
2 = Lampka ostrzegawcza (TA3-A, TA3-B, TA3-C)
3 = Przełącznik ON/OFF (TA3-B) lub przełącznik LATO/ZIMA (TA3-C)

Rys. 1

 

Dodatkowe akcesoria

Ramka montażowa: kod 004095 (rys. 3)

Rys. 3

Element do ograniczania zakresu lub do zablokowania temperatury na ustalonej wartości: kod 000071 (rys. 4)

Rys. 4

Montaż

MONTAŻ TERMOSTATU

Rys. 6

Zainstalować termostat z daleka od źródeł ciepła (grzejniki, promienniki oraz kuchnie), a także z daleka od drzwi/okien, na wysokości ok. 1,5 m ponad podłogą. (rys. 6).

MONTAŻ I POŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE

A) eżeli termostat ma być instalowany na puszce podtynkowej (Φ 60 mm), na      ścianie o nierównej powierzchni lub w innym nietypowym miejscu, zalecane  jest zastosowanie ramki montażowej (patrz rozdział „DODATKOWE AKCESORIA”). Zamocować ramkę montażową do ściany wykorzystując dwa otwory, inne niż oznaczone B-B, gdyż      te zarezerwowane są do mocowania termostatu. (rys. 7).

Rys. 7

B) Zdemontować przedni panel termostatu poprzez zwolnienie zacisku (rys. 8), następnie przykręcić obudowę do ściany (lub do ramki montażowej) korzystając z otworów (rys. 9) i przykręcić mocno przy pomocy śrub o maksymalnej średnicy 3,5 mm.

Rys. 8
Rys. 9

C) Wsunąć przewody elektryczne przez gniazdo, znajdujące się w podstawie  obudowy i podłączyć je do odpowiednich zacisków, zgodnie ze schematem znajdującym się wewnątrz termostatu. Zamontować pokrywę (rys. 10).

Rys. 10

Description of controls and operation

WŁĄCZANIE / WYŁĄCZANIE TERMOSTATU

Dla modelu TA3-B, należy ustawić przełącznik w pozycję „ON” by uruchomić urządzenie lub w pozycję „OFF”, aby je wyłączyć (rys. 12).

Rys. 12

NASTAWA TEMPERATURY

Jeżeli termostat podłączony jest do zasilania i jest uruchomiony, należy ustawić odpowiednią temperaturę przy pomocy pokrętła nastawy temperatury (rys. 11).

Rys. 11

ZAKRES TEMPERATURY OGRANICZENIE ORAZ BLOKADA TEMPERATURY

OSTRZEŻENIE
OGRANICZENIE ZAKRESU TEMPERATURY ORAZ BLOKADA TEMPERATURY MOGĄ ZOSTAĆ DOKONANE TYLKO PRZEZ ODPOWIEDNIO WYKWALIFIKOWANY PERSONEL

OGRANICZENIE ZAKRESU TEMPERATURY

Zdjąć przednią obudowę przy pomocy zatrzasku (rys. 8.)

Rys. 8

Umieścić elementy blokujące (patrz rozdział „DODATKOWE AKCESORIA”) w pokrętle nastawy temperatury na wybranych granicznych zakresach temperatury (maksymalna oraz minimalna) zgodnie z odpowiadającymi wartościami zaznaczonymi na pokrętle. Należy upewnić się, że metalowy zderzak pozostaje we właściwym miejscu pomiędzy ustawioną wartością maksymalną i minimalną (rys. 14). Przykręcić frontową obudowę.

Rys. 14

BLOKADA TEMPERATURY

Ustawić pokrętło na odpowiedniej wartości temperatury, następnie zdjąć obudowę naciskając odpowiedni ząbek (rys. 8). Wsunąć dwa elementy blokujące (patrz rozdział “DODATKOWE AKCESORIA”) po obydwu stronach zderzaka metalowego, aby unieruchomić pokrętło (rys. 15); założyć obudowę.

Rys. 15

PRZEŁĄCZNIK LATO/ZIMA

Dla modelu TA3-C, należy ustawić przełącznik na pozycję aby przejść w letni tryb pracy (system klimatyzacyjny) lub w pozycję aby przejść w zimowy tryb pracy (system grzewczy) (rys. 13).

Rys. 13

Problemy i rozwiązania

Problem

Urządzenie nie uruchamia się

Możliwa przyczyna
 • Nieprawidłowo podłączone zasilanie
 • Nastawiona w pomieszczeniu temperatura została osiągnięta.
 • Przełącznik znajduje się w pozycji „OFF”
 • Nieprawidłowe ustawienie przełącznika lato/zima
Rozwiązania
 •  Sprawdzić czy połączenia elektryczne zacisków termostatu wykonane są zgodnie ze schematem.
 • Zwiększyć lub zmniejszyć nastawioną temperaturę, zależnie od sposobu wykorzystania urządzenia (grzanie/klimatyzacja).
 • Ustawić przełącznik w pozycję ON”
 • Upewnić się, że przełącznik jest w pozycji  rzanie) lub w pozycji chłodzenie)
Problem

Temperatura w pomieszczeniu nie odpowiada temperaturze ustawionej na termostacie

Możliwa przyczyna
 • Termostat zamontowany jest w niewłaściwym miejscu w pomieszczeniu
 • Na termostat oddziałuje strumień powietrza nagrzanego przez przewody elektryczne
Rozwiązania
 • Postąpić zgodnie z instrukcjami w rozdziale “MONTAŻ TERMOSTATU”3. Ustawić przełącznik w pozycję ON”
 • Zaizolować przewody, aby uniknąć podgrzewania powietrza

 

Poproś o informacje

Jeżeli podczas instalacji pojawiły się problemy lub masz wskazówki dotyczące instrukcji, możesz się zwrócić do Serwisu Obsługi Klienta wypełniając poniższy formularz.