ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Η παρούσα συσκευἠ είναι ένας εύχρηοτος ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ που επιτρέπει την ακριβἠ ρύθμιοη της θερμοκρασίας του χὠρου οτο οτοιον εγκαταστάθηκε, ικανοποίωντας έτσι τις απαιτἠσεις των καταναλωτὠν όσον αφορά την άνεση του χὠρου

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

 • ΕΝ 60730−1 και τις ακολονθες αναθεωρἠσεις
 • ΕΝ 60730−2−9

  ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

 • LVD 2014/35/EU
 • Kατηγορια ErP Ι (+1%) − EU 811/2013

Σας συνιστούμε να εγκατάστἠσετε τον θερμοστάτη αυστηρά σύμφωνα με τους κανόνες ασφαλείας και τις οδηγίες των ισχύοντων νόμοων.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Πριν συνδέσετε τον θερμοστάτη βεβαιωθείτε ότι η τάση τροφοδοσίας της ΠΡΟΣ ΕΛΕΓΧΟ ΣΥΣΚΕΥΗΣ (λέβητας, αντλία, εγκατάσταση κλιματισμού κλπ.) ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ και ότι αυτἠ ταιριάζει την αναφερόμενη οτο εσωτερικό την βάσης της συσκευἠς (250V~μαξ). (εικ. 5).

Σε περίπτωση επαναλαμβανόμενων ανωμαλιὠν στην λειτουργία μην αγγίξετε καθόλου κανένα μέρος του προϊόντος, αλλά απευθυνθἠτε στο Τεχνικό Τμἠμα μας.

εικ. 5

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Μέγιστο φορτίο επαφών 16(2,5)A/250V~
Τύπος δράσης 1B
Πλαίσιο ρύθμισης της θερμοκρασίας 5°÷30°C
Διαφορική θερμοκρασία 0,4K÷0,8K
Output Ηλεκτρικές μεταγωγικές επαφές
Βαθμός προστασίας IP 20
Κατηγορία μόνωσης διπλή μόνωση
Επίπεδο μόλυνσης 2
Θερμοκρασία αποθήκευσης 0°÷50°C
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΤΑΣΗ ΚΡΟΥΣΗΣ 4kV
Εγκατάσταση Επίτοιχη
Temperature rate of change <1K/15λεπτό

Οργανα ελεγχου του θερμοστατη

1 = Κόμβιο καθορισμού  θερμοκρασίας (εικ. 1)
2 = Λυχνία Λειτουργίας Καυστἠρα (TA3-A, TA3-B, TA3-C)
3 = Διακόπτης ON / OFF (TA3-B) ἠ μεταλλάκτης ΘΕΡΟΣ / ΧΕΙΜΩΝΑΣ (TA3-C)

εικ. 1

 

Προαιρετικα εξαρτηματα

Υπόβαθρο = κωδ. 004095 (εικ. 3)

εικ. 3

Ειδικό Εξάρτημα για τον περιορισμό του πεδίου ρύθμισης θερμοκρασίας ἠ για το κλείδὠμα της θερμοκρασίας σε προκαθορισμένη τιμἠ − κωδ. 000071 (εικ.4)

εικ.4

Εγκατάσταση

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

Fig. 6

Εγκαταστἠστε τον θερμοστάτη μακριά από πηγές θερμότητας (καλοριφέρ, ακτινες ηλίου, κουζίνες) και από πόρτες/παράθυρα, σε απόσταση περίπου 1,5 μ από το πάτωμα. (εικ. 6).

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

A) Σε περίπτωση εγκατάστασης της συσκευἠς σε στρογγυλό κουτί (με διαγὠνιο     60mm), σε ανὠμαλη επιφάνεια ἠ σε άλλες ιδιαίτερες περιπτὠσεις, χρησιμοποιείοτε το υπόβαθρο (βλέπε κεφάλαιο ”Προαιρετικά Εξαρτἠματα”). Στερεὠστε το οτον τοίχο με δύο οπές (άλλες από τις οπέ Β−Β, που προβλέπονται αποκλειστικά για την εγκατάσταση του θερμοστάτη). (εικ. 7).

εικ. 7

B) Χωρίσατε το εμπρός κάλυμμα από την βάση του θερμοστάτη,   ελευθρὠνοντας τον ειδικό συνδετἠρα (εικ. 8), κατόπιν στερεὠστε το στον τοίχο (ἠ στο υπόβαθρο) μέσω των προβλεπόμενων οπὠν (εικ. 9) και σφίξτε το με κατάλληλες βίδες διαμέτρου μαξ 3,5mm.

εικ. 8
εικ. 9

C) Περάστε τα καλὠδια τροφοδότησης της συσκευἠς από την θυρίδα του βρίσκεται   στη βάση και συνδέστε τα στους ακροδέκτη σύμφωνα με το ηλεκτρικό σχέδιο που βρίσκεται οτο εσωτερικό της βάοης: Τοποθετἠοτε ξανά το οκέπασμα οτη βάοη. (εικ. 10)

εικ. 10

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΤΟΛΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΑΝΑΜΑ ΚΑΙ ΣΒΗΣΙΜΟ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ

Για το μοντέλο TA3-B, μετακινἠστε τον διακόπτη στη θέση “ON” για να ανάψετε την συσκευἠ ἠ στη θέση “OFF” για να την σβἠσετε (εικ. 12)

εικ. 12

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

Οταν έχετε συνδέσει τη συσκευἠ και αφού αποκαστἠσετε την ηλεκτρικἠ τροφοδοσία, για να επιθύμητἠ θερμοκρασία του χὠρου, απλὠς περισρέψατε το κόμβιο ρύθμιοης θερμοκρασίας στην αντίστοιχη τιμἠ της διαβαθμισμένης κλίμακας. (εικ. 11)

εικ. 11

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΕΔΙΟΥ ΠΥΘΜΙΣΗΣ  ΚΑΙ “ΚΛΕΙΔΩΜΑ” ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ
ΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΠΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ <<ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ>> ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΟΥΝ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΕΔΟΙΥ ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Χωρίσατε το εμπρός κάλυμμα απο την βάση του θερμοστάτη ελευθερὠνοντας τον ειδικό συνδετἠρα. (εικ. 8)

εικ. 8

Εισάγετε το ειδικό εξάρτημα (βλέπετε κεφάλαιο ”Προαιρετικά Εξαρτἠματα” στο κόμβιο στα επιθυμητά όρία (μιν. και μαξ.), σύμφωνα με τις αντίστοιχες τιμές που είναι σημειωμένες στσ σὠμα του κομβίου. Βεβαιωθείτε ότι το μεταλλικό υποστἠριγμα παραμένει στην σωστἠ θέοη μεταξύ των ορίων μιν. και μαξ. (εικ. 14). Τοποθετἠστε ξανά το σκέπασμα ατην βάοη.

εικ. 14

<<ΚΛΕΙΔΩΜΑ>> ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

Μετακινἠστε τον επιλογέα σε θέοη αντίστοιχη με την τιμἠ της θερμοκρασίας που επιθυμείτε, κατόπιν διαχωρίστε την βάοη του καλύματος πιέζοϖτας τον ειδικό όδοντα γατζὠματος. (εικ. 8) Τοποθετἠστε τα δυο κατάλληλα εξαρτἠματα (κοίτα το κεϕάλαιο “Προαιρετικά Εξαρτἠματα”) ατις άκρες του μεταλλικού στερεὠματος, με τρόπο ὠστε να εμποδίζεται η κίϖηση του διακόπτη. (εικ. 15) Θανατοποθετἠστε το σκέπασμα στη συσκευἠ.

εικ. 15

ΜΕΤΑΛΛΑΓΗ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ / ΧΕΙΜΩΝΑΣ

Για το μοντέλο TA3-C, μετακινἠστε τον μεταλλάκτη στη θέση για να ενεργοποιἠσετε την λειτουργία ”καλοκαίρι” (κλιματισμός), ἠ στην θέση για να ενεργοποιἠσετε την λειτουργία ”χειμὠνας ” (θέρμανοη). (εικ. 13)

εικ. 13

Προβλήματα και λύσεις

Πρόβλημα

Η συσκευἠ δεν ανάβει

Πιθανές αιτίες
 • Λαθος συνδέσεις
 • Η θερμοκρασία του χὠρου έχει ἠδη επιτευχθεί
 • Ο διακόπτης είναι στη θέση “OFF”
 • Η θέση του μεταλλάκτη καλοκαίρι / χειμὠνα είναι λανθασμένη
Λύσεις
 • Ελέγξατε τις συνδέσεις των καλωδίων στους ακροδέκτες του θερμοστάτη ετσι ὠστε να είναι σύμφωνοι με το ηλεκτρικό σχέδιο
 • Αυξάνετε ἠ μειὠνετε την τιμἠ της δοσμένης θερμοκρασίας, συμϕὠνως με το αν ο θερμοστάτης δίνει εντλοἠ σε μια εγκατάσταση θέρμανσης ἠ κλιματισμού
 • Μετακινἠστε τον διακόπτη στη θέση “ON”
 • Βεβαιωθείτε ότι ο  μεταλλάκτη είναι στη θέση (κλιματισμός), ἠ στη θέση  (θέρμανση)
Πρόβλημα

Η θερμοκρασία του περιβάλλοντος δεν αντιστοιχεί σε αυτἠν που έχει καθορισθεί στον θερμοστάτη

Πιθανές αιτίες
 • Λάθος τοποθέτηση του θερμοστάτη στο χὠρο
 • Ρεύμα αέρος που προέρχεται απο τον αγωγό των ηλεκτρικὠν καλωδίων
Λύσεις
 • Ακολουθείστε τις οδηγίες της παραγράϕου “Τοποθέτηση”
 • Σϕραγίστε τον αγωγό για να αποϕύγετε την εισοδο ζεστὠν ἠ κρύων ρευμάτων αέρος

 

Αίτημα παροχής πληροφοριών

Στην περίπτωση που εντοπίσατε προβλήματα κατά την εγκατάσταση ή επιθυμείτε να κάνετε υποδείξεις για κάποιο από τα εγχειρίδιά μας, μπορείτε να απευθυνθείτε στην Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Πελατών, συμπληρώνοντας το έντυπο που ακολουθεί.